Súťažné podmienky

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽE
Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže "Vianočná súťaž o lampu Montana" (ďalej len "súťaž").
1. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je spoločnosť Rendl Lighting, a.s., so sídlom Masarykovo nábrežie, Praha 2, IČO 28200896, zapísaná u Mestského súdu v Prahe, sa spisovou značkou B 12955 / MSPH (ďalej len "organizátor").
2. Miesto konania a doba trvania súťaže
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Doba trvania súťaže je stanovená na obdobie od 04. 12. 2019 - od okamihu vyhlásenia súťaže v príspevku na profile Rendl Lighting na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/rendllighting/) do 15. 12. 2019 - do okamihu vyhlásenia výhercu súťaže na profile Rendl Lighting na sociálnej sieti Facebook, a to formou komentáre pod príspevkom o vyhlásení súťaže.
3. Podmienky účasti
Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len "súťažiaci"). Usporiadateľ súťaže môže v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby výherca prostredníctvom osobného dokladu preukázal, že je starší ako 18 rokov. V prípade, že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra odovzdaná.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora podieľajúce sa na zabezpečenie súťaže a osoby k vyššie uvedeným osobám vo vzťahu blízkej osoby.
Podmienkou účasti v súťaži nie je zakúpenie tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek iného vkladu.
Podmienkou pre získanie výhry je, aby výherca zaslal do Facebook správy profilu Rendl Lighting svoje meno, priezvisko a adresu pre zaslanie výhry na výzvu organizátora, najneskôr však do 10 dní od ukončenia súťaže.
4. Priebeh súťaže
· Súťaž prebieha výhradne prostredníctvom sociálnej siete Facebook na profile Rendl Lighting.
Súťažiaci sa zúčastní súťaže vložením komentáre pod príspevok o vyhlásení súťaže na sociálnej sieti Facebook v znení napr. "Lampa by sa mi hodila" apod. Súťažiaci sa zúčastňujú súťaže iba 1x.
Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Výherca môže byť požiadaný o preukázanie, že "sleduje" stránku Rendl Lighting, a to napr. screenshotov obrazovky.
Výhercovia sa stane 1 súťažiaci, ktorého náhodne vyberie porota zložená sa zamestnancov a organizátora. 5. Výhra v súťaži
Výherca vyhráva 1 stolnú lampu Montana, tj. celkom sa v súťaži hrá o 1 stolnú lampu. Výhry nie je možné previesť na iné osoby. Organizátor si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane organizátora nebude možné sľúbenú výhru opatriť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry prepadajú organizátorovi. Na výhru nevzniká súťažiacemu právny nárok. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhry či účasti v tejto súťaži právnou cestou alebo súdnou cestou je vylúčené.
Podmienkou získania výhry je oznámenie kontaktných údajov výhercu do Facebook správy profilu Rendl Lighting. Výherca bude informovaný o výhre a ďalšom postupe pre odovzdanie výhry.
Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo sa nedostaví k prevzatiu výhry v dobe dohodnutej s organizátorom súťaže a / alebo ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti v súťaži stanovené v týchto pravidlách, stráca na výhru nárok. Organizátor nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta správu zaslanú organizátorom a nestihne reagovať v stanovenom termíne v ňom uvedenom. Organizátor nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neprečítal správu od organizátora alebo nekontaktoval organizátora, ak tieto dôvody nespočívajú na strane organizátora.
Organizátor sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť jeden pokus o zaslanie oznámenia o výhre. Ak bude pokus neúspešný a / alebo výherca nebude v lehote uvedenej v správe, ktorú organizátor odoslal výhercovi ako oznámenie o výhre, kontaktovať organizátora, je organizátor oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.
6. Osobné údaje
Organizátor týmto informuje súťažiaci, že za účelom zapojenia sa do súťaže budú spracované jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka na sociálnej sieti Facebook, a profilová fotografie, a to po dobu trvania súťaže. Po ukončení súťaže nebudú osobné údaje súťažiaceho ďalej spracované, okrem ich stáleho uverejnenia v profile usporiadateľa bez akejkoľvek mediálnej podpory - toto spracovanie osobných údajov môže súťažiaci kedykoľvek ukončiť tak, že príslušný súťažný príspevok odstráni.
Organizátor týmto informuje výhercu, že za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovanie o priebehu súťaže a odovzdanie výhry budú spracované jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre zaslanie výhry, prípadne vek a prezývka v službe Facebook, a to po dobu trvania súťaže a 1 rok po jej ukončení.
Správcom osobných údajov súťažiacich je organizátor (spoločnosť Rendl Lighting, a.s., so sídlom Masarykovo nábrežie, Praha 2), ktorý bude spracovávať osobné údaje v súlade s relevantnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať aj ďalšie spracovatelia, najmä poskytovatelia spracovateľských programov, služieb a aplikácií.
Osobné údaje súťažiacich a výhercu v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka na sociálnej sieti Facebook, a profilová fotografie sú uchovávané a spracovávané v rámci sociálnej stě Facebook. Osobné údaje výhercu v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre zaslanie výhry, prípadne vek a prezývka v službe Facebook sú uchovávané na zabezpečených serveroch organizátora v IT systémoch v Českej republike. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť údajov výhercu. Aby organizátor zabrániť neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému zverejnenie osobných údajov, zaviedol vhodné fyzické, elektronické a procesné postupy na ochranu a zabezpečenie týchto osobných údajov.
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov súťažiacich a výherca je oprávnený záujem organizátora na organizovanie súťaže a odovzdania výhry.
Súťažiaci a výherca má právo:
- požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov,
- na prístup k svojim spracovávaným osobným údajom,
- na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie svojich osobných údajov,
- vzniesť námietku proti spracovanie osobných údajov,
- obrátiť sa na organizátora alebo dozorný Úrad na ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v prípade podozrenia z porušenia svojich práv.
S vyššie uvedenými požiadavkami sa súťažiaci a výherca môže obrátiť na organizátora na e-mailovej adrese info@rendl.com alebo osobne na adrese Masarykovo nábrežie, Praha 2.
7. Záverečné ustanovenia
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
Organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami
a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného škodlivého správania zo strany účastníka, ako je napr. manipulácia s výsledkami poradí alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.
Organizátor súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby výherca prostredníctvom osobného dokladu preukázal skutočnosť, že je starší ako 18 rokov. V prípade, že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra v súťaži odovzdaná. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytujete organizátorovi a organizátorovi, nie Facebooku.
Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou prostredníctvom súkromnej správy cez sociálnu sieť Facebook alebo na zákaznícky servis na e-mailu info@rendl.com.
Dátum: 4. 12. 2019